Intervista al Maestro Zhang DuGan, Hong Kong 2010

[huge_it_video_player id=”2″]

Intervista al Maestro Zhang DuGan – L’arte del kung fu

[huge_it_video_player id=”1″]

Stage di BaGua Zhang – WenZhou, 2017