Il nostro albero genealogico

Dong Hai Chuan

Il fondatore

Yin Fu

Seconda generazione

Gong Bao Tian

Terza generazione

Wang Zhuang Fei

Quarta generazione

Wang Han Zhi

Quinta generazione

Zhang Du Gan

Sesta Generazione